رادیو بازاریابی و فروش

رادیو بازاریابی، دور همی دوستانه بازاریابان اینترنتی و دیجیتال مارکترهاست. ما در این برنامه، در مورد جدیدترین ترندهای بازاریابی، راهکارهای فروش و مهارت‌های مذاکره و متقاعدسازی صحبت می‌کنیم.

فروش تلفن برای مدیران

فروش تلفنی برای کارمندان